Beslutningsreferat delegeretmøde      Lørdag den 12-11-2022 kl. 09.30

 

 

1. Valg af dirigent: Bjarne Nigaard valgt

2. Bestyrelsens beretning: Kim Hansen fremlagde den mundlige beretning. Der efter en kortere debat blev taget til efterretning.

3. Indkomne forslag: Ændringsforslag til vedtægter. Fremsendt af FFK vedtage                                             Beslutningsforslag i forhold til en kommende tøjaftale – forslaget blev trukket efter en kortere debat.

4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse: Kassereren fremlagde det af revisorerne godkendte regnskab, regnskabet godkendt uden bemærkninger

5. Forelæggelse af budget til godkendelse: Godkendt

6. Fastsættelse af næste års kontingent:

7. Valg
i. Kasserer :Kjeld Holmen genvalgt
ii. 2 ordinære bestyrelsesmedlemmer (2 år) genvalg

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 1) Pele Olesen og 2.) Per Svensson

9. Valg af 1 revisor for (2 år) Thomas Christoffersen

10. Valg af 1 revisorsuppleant genvalg

11. Eventuelt