DFU afholder delegeretmøde lørdag den 13. november 2021 Kl 10

på Fjeldsted Skovkro, Store Landevej 92, Ejby.

Dagsorden jf. vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Indkomne forslag
4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
5. Forelæggelse af budget til godkendelse
6. Fastsættelse af næste års kontingent
7. Valg
    I. Formanden
    II. 1 ordinære bestyrelsesmedlem (2 år)
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
9. Valg af 1 revisor for 1 år
10. Valg af 1 revisorsuppleant
11. Eventuelt