DFU har afholdt sit årlige delegeretmøde lørdag den 9. november 2019 kl 13.00 på Fjelsted Skov Kro 

Beslutningsreferat.

1. Valg af dirigent: Valgt Per Bo Christensen
3. Indkomne forslag: Bestyrelsens forslag om “DFU på vej mod 2023” vedtaget
2. Formandens beretning: Taget til efterretning
4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse: Regnskabet godkendt
5. Forelæggelse af budget til godkendelse: Budget godkendt
6. Fastsættelse af næste års kontingent: Uændret kontingent
 
7. Valg
                  I. Formand : Tore Østergaard genvalgt
                 II. 1 ordinært bestyrelsesmedlem (2 år): Leif Plouborg genvalgt
                III. 1 ordinært bestyrelsesmedlem (1 år): Per Buttenschøn valgt
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
                  Rene Rasmussen genvalgt som 1. supl Hans Rasmussen valgt som 2. supl.
9. Valg af 1 revisor for to år: Valgt Thomas Christoffersen
10. Valg af 1 revisorsuppleant: Valgt Steffen Damgaard
11. Eventuelt

Et udvidet referat kan læses her: https://danskefodbolddommere.dk/wp-content/uploads/2019/11/referat_delegeretm%C3%B8de_2019.pdf