Vælg en side

DFU afholder sit årlige delegeretmøde

lørdag den 9. november 2019 kl 13.00 på Fjelsted Skov Kro 
Der er planlagt følgende dagsorden for mødet:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Indkomne forslag
4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
5. Forelæggelse af budget til godkendelse
6. Fastsættelse af næste års kontingent
7. Valg
I. Formand
II. 1 ordinært bestyrelsesmedlem (2 år)
III. 1 ordinært bestyrelsesmedlem (1 år)
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
9. Valg af 1 revisor for to år
10. Valg af 1 revisorsuppleant
11. Eventuelt