Vælg en side

Beslutningsreferat fra DFUs årlige delegeretmøde

lørdag den 10. november på Fjelsted Skov Kro.

1. Valg af dirigent
    Per Buttenschøn blev valgt
2. Beretning fra formanden om DFU ́s stilling
   Beretningen taget til efterretning  Beretning 2018
3. Behandling af indkomne forslag
   Ingen forslag fremsendt
4. Forelæggelse og godkendelse af det af revisorerne reviderede regnskab
regnskab godkendt
5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår til godkendelse
budget godkendt
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
kontingent fastsat uændret til 120,- kr
7.
Valg i Lige år:
a. Kasserer Kjeld Holmen genvalgt
b. Ordinære bestyrelsesmedlemmer John Østergaard og Nicolai Nielsen er genvalgt
8. Valg af to prioriterede bestyrelsessuppleanter Rene Rasmussen og Frank Kanlund er genvalgt
9. Valg af én revisor for 2 år Genvalg
10. Valg af én revisorsuppleant for kritisk revisor Jørgen Rasmussen genvalgt
11. Eventuelt